4-Aminobenzoic acid ethylthioethyl ester

4-Aminobenzoic acid ethylthioethyl ester