8-{[(4-chlorophenyl)thio]methyl}-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine

8-{[(4-chlorophenyl)thio]methyl}-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine