6-fluoro-8-{[(4-methylphenyl)thio]methyl}-4H-1,3-benzodioxine

6-fluoro-8-{[(4-methylphenyl)thio]methyl}-4H-1,3-benzodioxine