6-fluoro-8-[(methylsulfonyl)methyl]-4H-1,3-benzodioxine

6-fluoro-8-[(methylsulfonyl)methyl]-4H-1,3-benzodioxine