1-Oxaspiro[2.5]octane, 4,4-dimethyl-8-methylene-

1-Oxaspiro[2.5]octane, 4,4-dimethyl-8-methylene-