(4-Methoxyphenyl)(2-methylenecyclohexyl)methanol

(4-Methoxyphenyl)(2-methylenecyclohexyl)methanol