2-(4-Methoxyphenyl)-1,3-dioxaspiro[5.5]undecane

2-(4-Methoxyphenyl)-1,3-dioxaspiro[5.5]undecane