5-[(Cyclopentylamino)methyl]-2-methoxyphenol

5-[(Cyclopentylamino)methyl]-2-methoxyphenol