7-Isopropyl-2,10-dimethyl-1,5-dithia-spiro[5.5]undecane 1-oxide

7-Isopropyl-2,10-dimethyl-1,5-dithia-spiro[5.5]undecane 1-oxide