1-(3-Hydroxymethyl-phenyl)-heptan-1-ol

1-(3-Hydroxymethyl-phenyl)-heptan-1-ol