4-(2-Hydroxyethoxy)azobenzene

4-(2-Hydroxyethoxy)azobenzene