1-(2,4-Dihydroxybenzoyl)-3-ethyl-5-trifluoromethyl-5-hydroxy-2-pyrazoline

1-(2,4-Dihydroxybenzoyl)-3-ethyl-5-trifluoromethyl-5-hydroxy-2-pyrazoline