2-(4-Methylphenyl)-2-sulfanylethanol

2-(4-Methylphenyl)-2-sulfanylethanol