4-Methoxymethyl-5-phenyl-2-(1-phenylthio-ethyl)-4,5-dihydro-oxazole

4-Methoxymethyl-5-phenyl-2-(1-phenylthio-ethyl)-4,5-dihydro-oxazole