1-(4-Methoxyphenyl)-1,4-butanediol

1-(4-Methoxyphenyl)-1,4-butanediol