1-(4-Methoxyphenyl)-1,5-pentanediol

1-(4-Methoxyphenyl)-1,5-pentanediol