1,5-Benzothiazepine, 4-(4-chlorophenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-

1,5-Benzothiazepine, 4-(4-chlorophenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-