Methyl 3-[(4-nitrobenzyl)oxy]benzoate

Methyl 3-[(4-nitrobenzyl)oxy]benzoate