1-Nitro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]benzene

1-Nitro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]benzene