2-Methyl-4-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine

2-Methyl-4-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine