5-Hydroxy-2-phenyl-4-chromanone

5-Hydroxy-2-phenyl-4-chromanone