6-Hydroxy-3-phenyl-4-chromanone

6-Hydroxy-3-phenyl-4-chromanone