3-Benzyl-2-(4-nitro-phenyl)-2,3-dihydro-benzo[e][1,3]thiazin-4-one

3-Benzyl-2-(4-nitro-phenyl)-2,3-dihydro-benzo[e][1,3]thiazin-4-one