Propanenitrile, 3-[1-methyl-5-(1-piperidyl)-3-pentynyloxy]-

Propanenitrile, 3-[1-methyl-5-(1-piperidyl)-3-pentynyloxy]-