2-Methyl-4-(4-fluorophenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine

2-Methyl-4-(4-fluorophenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine