1-Dimethylamino-4-trimethylsilylmethoxy-benzene

1-Dimethylamino-4-trimethylsilylmethoxy-benzene