4-[4-(2-methoxyphenyl)piperazino]butanenitrile

4-[4-(2-methoxyphenyl)piperazino]butanenitrile