2,2,4-Trimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine

2,2,4-Trimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine