1-(4-Fluoro-phenyl)-2-methyl-4,5-dioxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid ethyl ester

1-(4-Fluoro-phenyl)-2-methyl-4,5-dioxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid ethyl ester