(4-Ethoxyphenyl)ethylamine

(4-Ethoxyphenyl)ethylamine