1-Heptyloxymethyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene

1-Heptyloxymethyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene