2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2,3-dihydroxybenzoate

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2,3-dihydroxybenzoate