1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethane-1,2-diamine

1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethane-1,2-diamine