5-Methoxy-2-(methoxymethyl)phenol

5-Methoxy-2-(methoxymethyl)phenol