2-(2-Amino-6-methoxyphenyl)ethanol

2-(2-Amino-6-methoxyphenyl)ethanol