1-Ethyl-3-methyl-4,5-dihydroxy-4,5-diphenylimidazolidin-2-one

1-Ethyl-3-methyl-4,5-dihydroxy-4,5-diphenylimidazolidin-2-one