2-Nitrobenzyl phenylcarbamate

2-Nitrobenzyl phenylcarbamate