Cinchonane, 9-trimethylsilyloxy-

Cinchonane, 9-trimethylsilyloxy-