2-(2-Methylpropyl)-3-(1-methylethyl)pyrazine

2-(2-Methylpropyl)-3-(1-methylethyl)pyrazine