Methyl 3,3,3-trifluoro-2-[(4-methoxybenzoyl)amino]-2-[(4-methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]propanoate

Methyl 3,3,3-trifluoro-2-[(4-methoxybenzoyl)amino]-2-[(4-methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]propanoate