Silane, trimethyl(triphenylethenyl)-

Silane, trimethyl(triphenylethenyl)-