4-[Bis(ethylthio)methyl]-5-methyl-2-phenyl-6-(2-phenyl-[1,3]dioxolan-4-yl)[1,3]dioxane

4-[Bis(ethylthio)methyl]-5-methyl-2-phenyl-6-(2-phenyl-[1,3]dioxolan-4-yl)[1,3]dioxane