2H-Furo[2,3-H]chromen-2-one, 8-(4-methoxybenzoyl)-4,9-dimethyl-

2H-Furo[2,3-H]chromen-2-one, 8-(4-methoxybenzoyl)-4,9-dimethyl-