3-(4-Methoxy-2,6-dimethyl-phenylazo)-naphthalene-2-carbonitrile

3-(4-Methoxy-2,6-dimethyl-phenylazo)-naphthalene-2-carbonitrile