(4-Methoxy-2,6-dimethyl-phenyl)-(3-methyl-naphthalen-2-yl)-diazene

(4-Methoxy-2,6-dimethyl-phenyl)-(3-methyl-naphthalen-2-yl)-diazene