Pyrazole, 1-(4-methoxybenzoyl)-3-(2,4-dimethyl-5-oxazolyl)-

Pyrazole, 1-(4-methoxybenzoyl)-3-(2,4-dimethyl-5-oxazolyl)-