diethyl (acetylamino)[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]malonate

diethyl (acetylamino)[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]malonate