(4-Methoxy-2,6-dimethyl-phenyl)-naphthalen-2-yl-diazene

(4-Methoxy-2,6-dimethyl-phenyl)-naphthalen-2-yl-diazene