Acenaphthen-1-yl-dimethyl-phenyl-silane

Acenaphthen-1-yl-dimethyl-phenyl-silane