1,2-Bis(dimethylphenylsilyl)ethane

1,2-Bis(dimethylphenylsilyl)ethane